Παιδί και ορθογραφία

Συντάκτης andri 04/03/2017 0 Σχόλια

 Η ορθογραφία, αποτελεί μια απαιτητική και περίπλοκη εξελικτική διαδικασία, κατά την οποία τα παιδιά καλούνται να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν φωνολογικούς και μορφολογικούς κανόνες, αναγνωρίζοντας τις εξαιρέσεις που τους διακατέχουν, δημιουργώντας ορθογραφικές αναπαραστάσεις λέξεων (Critten, Sheriston, Mann, 2016). 

Η ανάπτυξη ορθογραφικών δεξιοτήτων απαιτεί ποικίλες δεξιότητες, οι οποίες αναπτύσσονται κατά τη νηπιακή κιόλας ηλικία και αφορούν τον οπτικοκινητικό συντονισμό, τη λεπτή κινητικότητα, τη μνήμη, την οπτική αντίληψη και τη φωνολογική ενημερότητα. 

Στην Κύπρο, ένα νήπιο είναι απαραίτητο να έχει αναπτύξει τις πιο πάνω δεξιότητες, όχι όμως να αναγνωρίζει τα γράμματα ή/και να κάνει αντιστοιχίες μεταξύ ήχων και φωνημάτων, δεξιότητα η οποία αναμένεται να κατακτηθεί στην Α’ δημοτικού. 

Σύμφωνα με τον Bailet (1991), η ανάπτυξη ορθογραφικών δεξιοτήτων, μπορεί να διαχωριστεί σε πέντε εξελικτικά στάδια (Παντελιάδου, 2000): 

1.    Στάδιο προ- φωνημικής ορθογραφίας: Το παιδί αντιλαμβάνεται ότι τα γραπτά σύμβολα έχουν κάποιο νόημα, χωρίς όμως να αντιλαμβάνεται την αντιστοιχία γραφημάτων – ήχων. Σε αυτό το στάδιο το παιδί κάνει ζωγραφιές, γράφει γράμματα και αριθμούς χωρίς όμως να μεταφέρει κάποιο σαφές μήνυμα. 

2.    Στάδιο πρώιμης φωνημικής Το παιδί αντιλαμβάνεται τη σχέση/αντιστοιχία ανάμεσα στα γράμματα και στους ήχους των λέξεων. Μπορεί να γράψει σωστά κάποια γράμματα της λέξης, με πιθανότερο το πρώτο γράμμα. 

3.    Ονομασία γραμμάτων: Το παιδί μπορεί να αναγνωρίσει τη λέξη ως σύνολο, έχει ένα σταθερό οπτικό λεξικό και κατανοεί ότι τα γράμματα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους ήχους. Μπορεί να γράψει επιτυχώς γνωστές λέξεις, ενώ για άγνωστες λέξεις μπορεί να κάνει απλές γραφο- φωνημικές αντιστοιχίες.

4.    Στάδιο μεταβατικής ορθογραφίας: Το παιδί χειρίζεται πολύ καλά τα περισσότερα γράμματα και γνωρίζει κάποιους από τους ορθογραφικούς κανόνες. Σε αυτό το σημείο ξεκινούν και οι πρώτες μεταγνωστικές ορθογραφικές δεξιότητες, αφού είναι σε θέση να εντοπίσει το κομμάτι της λέξης που είναι λάθος και εκείνο που είναι ορθογραφημένο. 

5.    Παραγωγική ορθογραφία: Το παιδί χειρίζεται πολύ καλά τους ορθογραφικούς κανόνες και τα λάθη τους, συνδέονται κυρίως με λάθη της ιστορικής ορθογραφίας. 


Οι πολυαισθητηριακές μέθοδοι είναι ένας εύκολος και διασκεδαστικός τρόπος για τα παιδιά, ώστε να κατακτήσουν τις αναμενόμενες για την ηλικία τους ορθογραφικές δεξιότητες στο σπίτι με τη βοήθεια των γονέων. Πολλά τραγουδάκια και εικόνες βρίσκονται διαθέσιμα τόσο σε βιβλιοπωλεία, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ποικίλα υλικά όπως πλαστελίνες, σμυριδόχαρτο και αλάτι.


Παρότι η συμβολή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική και ωφέλιμη για την ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών, η έγκυρη διάγνωση και παρέμβαση είναι εξίσου σημαντική για τη μείωση ή ακόμα με την απαλλαγή του παιδιού από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Μν διστάσετε να αποταθείτε σε κάποιον ειδικό, για να σας στηρίξει και να σας κατευθύνει.


​Γράφει η Μαριλένα Παπουτέ
Ειδική Παιδαγωγός

 

Βιβλιογραφία:

Critten S., Sheriston L., Mann F. (2016). Young Children's spelling representations and spelling strategies. Learning and Instruction 46, 34 – 44
Παντελιάδου, Σ. (2000). Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη. Τι & γιατί. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.

Αφήστε Σχόλιο